Definities U, de Klant natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt bij ons. Consument de natuurlijk persoon die voor privédoeleinden handelt. ACCESS-SHOP (ons/onze) de verkoper van de producten en diensten zoals vermeld op Uw factuur. Website: de website met url www.ACCESS-SHOP.be en de overige websites van ACCESS-SHOP waartoe de Klant toegang heeft. Orderbevestiging door ACCESS-SHOP via email, fax of enig ander communicatiemiddel opgestuurde, formele bevestiging van door U besteld(e) product(en) en dienst(en). Prijs vermeld in Orderbevestiging. Software besturingssystemen, middleware of toepassingen. Kennis van de Algemene Voorwaarden U bevestigt dat U alle noodzakelijke informatie heeft verkregen om Uw bestelling te plaatsen. U bevestigt dat U deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen alvorens tot bestelling te zijn overgegaan. U bevestigt dat U, vóór U Uw finaal akkoord heeft gegeven, de mogelijkheid heeft gehad om Uw bestelling na te kijken en eventueel aan te passen. Tevens bevestigt de koper volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Toepasselijkheid en Bewijs Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door ACCESS-SHOP. Algemene voorwaarden, andere dan die van ACCESS-SHOP, zijn niet toepasselijk. Deze Algemene Voorwaarden worden door U aanvaard door het loutere feit met ACCESS-SHOP te onderhandelen, een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. U verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat Uw bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal Uw geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van Uw bestelling en de overeenkomst gelden.

Offertes / Bestellingen Onze offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Indien de offerte geen termijn vermeldt, geldt de volgende termijn:

 • Offertes gedaan op onze webstek zijn geldig totdat zij van de webstekwerden verwijderd;
 • Voor ander offertes: 8 kalenderdagen na datum publicatie.

Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door ACCESS-SHOP d.m.v. een Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging door te nemen en ACCESS-SHOP onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien U dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van de Orderbevestiging, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat de Orderbevestiging identiek is aan Uw bestelling.ACCESS-SHOP behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.Prijs en Betaling Prijzen, belastingen, verzendingskosten, verzekering en installatie van de producten en diensten van ACCESS-SHOP worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk bij de levering van de producten of uiterlijk bij de dienstverlening of, indien overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. ACCESS-SHOP kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor ACCESS-SHOP een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

Levering, Risico en Eigendom Leveringen kunnen plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de Orderbevestiging. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat dan ook enkel over bij volledige betaling. Tot die tijd moet U onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag U onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal U overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdige betaling hebben wij het recht om de geleverde producten bij U terug te halen op Uw risico’s en kosten, zelfs indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend zijn geworden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst, nu wij daartoe door U ingevolge Uw bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Indien U de producten verkoopt vóór de eigendom is overgegaan, wordt U ACCESS-SHOP’ gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door U afzonderlijk van Uw algemene fondsen bijgehouden. ACCESS-SHOP kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang. Klachten U moet onze producten binnen 2 kalenderdagen na ontvangst inspecteren op zichtbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan ACCESS-SHOP is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de dag van de levering of uitvoering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan ACCESS-SHOP is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de factuurdatum. Bovendien moet elke klacht betreffende de aard, hoeveelheden en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft U niet van Uw verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.

Ontbinding Wanneer een partij nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren heeft de meest gerede partij het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van een aangetekende brief. Worden onder andere beschouwd als tekortkomingen die recht geven op ontbinding:

 • Uw verzuim om op tijd te betalen;
 • het plegen van een materiële of aanhoudende inbreuk op deze AlgemeneVoorwaarden en het verzuim om dit te herstellen binnen dertig kalenderdagen na deaangetekende kennisgeving ervan;
 • het feit dat een partij insolvent is geworden of niet in staat is haar schulden tebetalen wanneer deze opeisbaar worden; en•schending van de exportcontrolewetten.

In geval van ontbinding door ACCESS-SHOP zal U gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW. Voorschotten en Kredietwaardigheid ACCESS-SHOP heeft het recht om vóór de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten te vragen. Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan ACCESS-SHOP ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in Uw kredietwaardigheid wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door Uw weigering om een wisselbrief te accepteren of door protest van een wisselbrief, door het vragen naar termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen U en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen heeft ACCESS-SHOP evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van u, zulks tot onze algehele betaling.

Garantie – Algemeen Wij verlenen uitsluitend waarborg op de door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier, evenwel met een minimumtermijn zoals voorzien in de wet. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op Uw risico’s en kosten, van de vervangingsonderdelen voor de door U aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. U geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangst name komen enkel in aanmerking indien zij door U dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoersdocument. Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien U deze binnen de 2 kalenderdagen rapporteert overeenkomstig artikel 7. Voor de Consument gelden de termijnen zoals voorzien in artikel 11 hierna. Uw aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheid:

 • bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijktvan de voorschriften van het product;•in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie,bevuiliging en andere externe oorzaken zoals blikseminslag;
 • in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of vanandere ingrepen, zoals het openen van apparatuur, die niet door ons personeel zijnuitgevoerd;•in geval van verkoop of verhuur van onze producten aan derden;•in geval van niet-nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons.

ACCESS-SHOP geeft, uitgezonderd de eventuele gegevens drager op zich, geen garantie op software. U ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever. ACCESS-SHOP is gehouden noch tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden.

Garantie – Consumptiegoederen De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet van 1 september 2014 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U kan zich evenwel enkel op voormelde wet beroepen indien U ACCESS-SHOP binnen de twee maanden na het vaststellen van het gebrek van dit gebrek op de hoogte brengt. Deze kennisgeving kan enkel ontvankelijk gebeuren door een aangetekend schrijven of door U persoonlijk aan te bieden bij onze herstellings dienst. Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering, dient de Consument te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering. Voor een vlotte garantie afhandeling omschrijft U best in Uw kennisgeving zo duidelijk mogelijk het gebrek. Bij de vergoeding of de herstelling van het product zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit Uw gebruik van het product na het ogenblik dat U het gebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten Uwen laste. Garantie – Diensten Voor diensten is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door ACCESS-SHOP uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies; gebouwen, en/of inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden. Software Software die geen eigendom is van ACCESS-SHOP wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software- licentiegever. Waar nodig levert ACCESS-SHOP de software-licentie die U nodig hebt bij het product. U moet voldoen aan die licentie. Indien U de licentie voor het besturingssysteem niet accepteert bij start-up zal ACCESS-SHOP enkel het retourneren en terugbetaling van het volledige product in overweging nemen. Exportcontrole U erkent dat onze producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US/EU exportcontrolewetten en wetten van het land waar het wordt geleverd/gebruikt. U moet alle voornoemde wetgeving naleven. Producten mogen niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers/landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan gebruiker betrokken bij wapens voor massavernietiging of genocide zonder de voorafgaande goedkeuring van de US of bevoegde EU regering. U erkent dat US/EU-beperkingen verschillen afhankelijk van product en tijd en moet, derhalve, voldoen aan de geldende US en EU reglementen.

Overmacht In geval van overmacht heeft ACCESS-SHOP de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering. Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft enige partij recht op schadevergoeding. Gegevensbescherming Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en ACCESS-SHOP’ gegevensbeschermingsregistratie. U mag ACCESS-SHOP de opdracht geven Uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en ACCESS-SHOP én er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI.47 e.v. van Boek VI Wetboek van economisch recht. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling. In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :

 • U bent consument zoals gedefinieerd in artikel I.1.2° van Boek I Wetboek vaneconomisch recht;
 • het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijkkarakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordtaangelegd;
 • het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname ofcomputerprogramma, waaronder eveneens begrepen toestellen met onlosmakelijkverbonden voorgeïnstalleerde software;
 • de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaarbewijs van niet-ingebruikname (waaronder eveneens begrepen de activatie en/ofregistratie van de voorgeïnstalleerde software ), is niet verbroken;
 • het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,

U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:

 • het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen
 • ACCESS-SHOP op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;
 • indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de bepalingen in het Wetboek van economisch recht, blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Leuven, afdeling Leuven. Diverse Bepalingen Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden geldig. ACCESS-SHOP kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.