Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en ACCESS-SHOP én er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI.47 e.v. van Boek VI Wetboek van economisch recht betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling. In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden

  • U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van I.1.2° van Boek I Wetboek vaneconomisch recht;
  • Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geenpersoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad vanwordt aangelegd;
  • Het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname ofcomputerprogramma, waaronder eveneens begrepen toestellen met onlosmakelijkverbonden voorgeïnstalleerde software;
  • De verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaarbewijs van niet-ingebruikname (waaronder eveneens begrepen de activatie en/ofregistratie van de voorgeïnstalleerde software ), is niet verbroken;
  • Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,

U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:

  • Het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen ACCESS-SHOP op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;
  • Indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met bepalingen in het Wetboek van economisch recht, blijven de Algemene verkoopsvoorwaarden onverminderd van toepassing.